ŠTA SU JAVNE POLITIKE?

 

Javne politike su grupa mera određene države koje daju odgovore na ona pitanja koja se tiču svih građana i građanki, odnosno koja su od opšteg interesa. Od toga kako su one definisane, zavisi na koji način će država rešavati pojedina pitanja koja su značajna za celo društvo. Zbog toga, javne politike su smernice za sva ona delovanja institucija vlasti koja imaju moć odlučivanja i menjanja društva, ali takođe, i ono što vlast odluči da ne čini.

Javne politike se stavaraju kroz različite procese društvenog delovanja i interakcije različtitih aktera u jednom društvu. Ovi akteri mogu biti pojedinci i pojedinke, različite grupe, formalne ili neformalne, organizacije, udruženja i državne institucije koji zajedno učestvuju u procesu njihovog stvaranja i oblikovanja.

Da bi definisane javne politike jedne države dale željene efekte, potrebno je da odabrane mere za rešavanje određenih pitanja koja su u javnom interesu dovedu do zadovoljavanja stvranih potreba društva. Zbog toga, dobre javne politike su one u čijem procesu kreiranja su učestvovali, pored stručnih osoba iz različitih oblasti koje doprinose svojim znanjem o određenim pitanjima, i građani i građanke koji na ovaj način mogu da daju svoj doprinos zagovarajući različita rešenja, jer upravo oni imaju najviše znanja o tome šta su stvarne potrebe zajednice, koliko su velike, ali i kako se one mogu zadovoljiti na najbolji način.

Učešće građana i građanki u kreiranju javnih politika odvija se na različite načine. Kako bi mogli ravnopravno da učestvuju u ovim procesima, potrebno je najpre da oni budu dobro informisani o radu organa vlasti i njihovim planovima. Samo tada, građani i građanke mogu pravovremeno da se uključe u rešavanje određenih pitanja, predlažu načine rešavanja, i kontrolišu rad organa vlasti.

Različiti su načini na koje građani i građanke mogu da se obraćaju organima vlasti. To može biti putem peticija, organizovanjem mirnih protesta, okupljanja, podnošenjem predloga, pritužbi i predstavki. Postoje i razni drugi oblici građanskog učešća, kao što su referendumi, skupštine svih građana, narodna ili građanska inicijativa, zborovi građana, paneli i drugi oblici kolektivnih političkih konsultacija, komunikacija putem elektronskih medija i interneta, učešće u anketama…

Takođe, građani i građanke mogu da se kao pojedinci i pojedinke uključe i u javne rasprave, savetodavne odbore, da odgovaraju na različite ankete, telefonske intervjue, da kontaktiraju javne službenike i službenice, da se obraćaju ombudsmanu i sličnim institucijama, ali i da deluju udruženo preko lokalnih medija, u okviru udruženja i drugih formalnih i neformalnih organizacija.

Dakle, javne politike, najjednostavnije rečeno, čine najpre zakoni, a zatim i drugi važeći propisi jedne države.

Za učešće građana i građanki u odlučivanju i samom kreiranju javnih politika u Republici Srbiji najvažniji su neki od sledećih propisa:

Upravljanje sistemom javnih politika od 2018. godine uređeno je Zakonom o planskom sistemu, a sprovodi se poštovanjem, između ostalog, i načela javnosti i partnerstva koje podrazumeva da se tokom izrade i sprovođenja planskih dokumenata, kao i analize efekata i vrednovanja učinaka javnih politika, sprovodi transparentan proces konsultacija sa svim zainteresovanim stranama (organi i organizacije, fizička i pravna lica koja imaju interes u vezi sa merama javnih politika) i ciljnim grupama, uključujući i udruženja i druge organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke i druge organizacije.

U cilju unapređenja procesa kreiranja javnih politika, Republički sekretarijat za javne politike Vlade Republike Srbije omogućio je svim građanima i građankama da putem sajta, popunjavanjem jednostavnog formulara, predlože inicijativu za izmenu već usvojenih propisa ili izradu i usvajanje novih, kao i za izmenu javnih politika ili inicijativu za učešće u radnoj grupi.

Takođe, na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave nalaze se obaveštenja o svim pokrenutim konsultacijama i javnim raspravama, o vremenu i mestu njihovog održavanja, kao i rokovima za dostavu predloga. 

...

Sa željom da motivišemo sve zainteresovane da se aktivno uključe u iniciranje, kreiranje, donošenje i sprovođenje javnih politika i vođenje javnih poslova, predstavićemo neke od mehanizama koji su građanima i građankama dostupni na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou:

- konsultacije i javne rasprave - za učešće u procesu usvajanja javnih politika,
- građansku inicijativu, zbor i referendum - kao mehanizme neposrednog učešća u odlučivanju o stvarima iz delokruga lokalne samouprave.

U okviru segmenta "Javne politike" sajta nsekodinar.rs možete pronaći i informacije o kampanji javnog zagovaranja koju "Inženjeri zaštite životne sredine" putem različitih aktivnosti sprovode od 2017. godine sa ciljem uspostavljanja jasno definisanih, transparentnih, funkcionalnih i trajnih mehanizama učešća građana i građanki u procesima kreiranja politika zaštite životne sredine u Novom Sadu.