ZBOR

 

Zbor građana je jedan od oblika neposrednog učešća građana i građanki u odlučivanju na lokalnom nivou. Zborovi se organizuju u formi skupova koji se sazivaju za uže delove područja opštine ili grada, s namerom da se na njima raspravlja i daju predlozi o pitanjima iz nadležnosti organa lokalne samouprave.

Ovaj mehanizam definisan je Zakonom o lokalnoj samoupravi i njime se uređuje način odlučivanja putem zbora - zahtev ili predlog usvaja se većinom glasova prisutnih, nakon čega se upućuje skupštini ili pojedinim organima i službama jedinice lokalne samouprave. Nakon primanja izglasanog predloga ili zahteva, organi i službe jedinice opštine, odnosno grada moraju u roku od 60 dana od održavanja zbora građana isti razmotriti i zauzeti određeni stav o tim pitanjima, odnosno doneti odgovarajuću odluku ili meru, nakon čega o tome obaveštavaju građane i građanke.

Statutom i odlukom skupštine lokalne samouprave, bliže se uređuje način sazivanje zbora građana, njegov rad, kao i način utvrđivanja stavova zbora.

Statut Grada Novog Sada predviđa mogućnost sazivanja zbora građana kada je potrebno raspraviti i dati predloge o pitanjima iz nadležnosti organa Grada. On može da se sazove za naseljeno mesto ili deo naseljenog mesta, a to mogu biti zaselak, ulica, deo jednog od gradskih naselja, područje mesne zajednice ili drugog oblika mesne samouprave.

Pored organa Grada koji na ovaj način žele da čuju mišljenje građana i građanki o određenom pitanju, predlog za sazivanje zbora mogu podneti i najmanje 50 građani i građanke sa prebivalištem na području za koje se zbor saziva, saveti mesnih zajednica i najmanje deset odbornika/odbornica Skupštine Grada. Zbor građana saziva savet mesne zajednice, predsednik/ca Skupštine Grada ili odbornik/ca u Skupštini Grada kojeg ovlasti predsednik/ca Skupštine, najmanje osam dana pre dana održavanja.