AKTERI

 

U Republici Srbiji, odgovornost za zaštitu životne sredine dele svi – od organa vlasti, preko preduzeća, naučnih i stručnih ustanova, do građana i građanki, njihovih udruženja i grupa, profesionalnih i sličnih organizacija.

Zakon definiše da sistemska briga o zaštiti životne sredine objedinjuje mere, uslove i instrumente za održivo upravljanje, očuvanje prirodne ravnoteže, celovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrednosti i uslova za opstanak svih živih bića i sprečavanje, kontrolu, smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine.

Samo zajedničkim delovanjem svih subjekata ovog sistema moguće je plansko dostizanje postavljenih ciljeva i vidljivi i dugotrajni rezultati koji će sačuvati Zemlju i njene resurse i za generacije koje dolaze.

U 2021. godini, kada je ova stranica postavljena, na kreiranje politika i unapređenje sistemske brige o životnoj sredini u Novom Sadu utiču svojim delovanjem različiti akteri:

 

Lokalna vlast

 

ČLAN/ICA GRADSKOG VEĆA GRADA NOVOG SADA ZA IMOVINU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, ODRŽIVI RAZVOJ I ENERGETSKU EFIKASNOST

Delokrug rada Gradskog veća utvrđen je Statutom Grada Novog Sada i može se pogledati u Službenom listu Grada Novog Sada broj 11/2019, kao i u Informatoru o radu Gradonačelnika i Gradskog veća.

Funkciju članice Gradskog veća za imovinu i imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i energetsku efikasnost obavlja Mira Radenović.

Kontakt:
Trg slobode 1
021 21 525 745,  525 934
mira.radenovic@novisad.rs

 

GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Delokrug rada Gradske uprave za zaštitu životne sredine utvrđen je Odlukom o gradskim upravama Grada Novog Sada (Službeni list Grada Novog Sada br. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16).

U ovoj Gradskoj upravi zaposleno je 20 osoba, a informacije o radu i aktivnostima dostupne su u godišnjem Informatoru o radu, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji environovisad.rs.

Funkciju v.d. Načelnice obavlja mr Dragica Branković.

Kontakt:
Rumenačka 110a
021 421 109
zivotnasredina@uprava.novisad.rs

 

INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Inspekcija za zaštitu životne sredine je odsek Gradske uprave za inspekcijske poslove, a delokrug rada utvrđen je Odlukom o gradskim upravama Grada Novog Sada (Službeni list Grada Novog Sada br. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16).

Funkciju v.d. Načelnika obavlja Miroslav Laketić.

Kontakt:
Dimitrija Tucovića 3
021 4872 444 centrala, 021 4872.402 dispečeri
nacelnik@inspekcija.novisad.rs 

 

SAVET ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA

Savet za zaštitu životne sredine je radno telo Skupštine Grada Novog Sada koje razmatra predloge odluka, drugih opštih akata i druga pitanja vezana za zaštitu i unapređenje životne sredine, vazduha, prirode i prirodnih dobara, zaštitu od buke i prati aktivnosti na sprečavanju i otklanjanju štetnih posledica koje mogu ugroziti ili ugrožavaju životnu sredinu.

Funkciju predsednika obavlja odbornik Bojan Vulin.

Kontakt:
Žarka Zrenjanina 2
021 488 2700
skupstinagrada@novisad.rs

 

RADNA GRUPA "ZELENA STOLICA"

"Zelena stolica" obrazovana je kao radna grupa Saveta za zaštitu životne sredine i Skupštine Grada Novog Sada, a radi pružanja stručne pomoći i davanja mišljenja na predloge odluka i drugih akata, kao i druga pitanja u vezi sa ostvarivanjem sistema zaštite životne sredine.

Radnu grupu čini pet predstavnika/ca mreže zainteresovanih udruženja građana registrovanih u Novom Sadu.

Rešenjem od 28. februara 2020. godine, "Zelenu stolicu" čine: Sara Pavkov (Ekološko udruženje "Zeleni sad"), Dušica Milenković (Pokret gorana Novog Sada), Dragoslav Milosavljević (Odred izviđača "Ivo Lola Ribar"), Ivan Gojković (Udruženje građana "Zelena dolina") i Darko Marić (Studentska organizacija Univerziteta u Novom Sadu).

 

Udruženja i stručne organizacije

 

U Novom Sadu, prema nezvaničnim podacima, registrovano je oko 800 udruženja građana koja deluju u oblasti zaštite životne sredine. Zvaničnu evidenciju za celu Republiku Srbiju vodi Agencija za privredne registre.

Ažurna i dostupna baza za Grad Novi Sad može se pronaći na sajtu udruženja Ekološki pokret Odžaka.

 

Nauka i obrazovanje

 

UNIVERZITET U NOVOM SADU

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET - Departman za biologiju i ekologiju
Osnovne akademske studije: Diplomirani ekolog
Master akademske studije: Master ekolog
Doktorske studije: Doktor nauka - ekološke nauke

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET - Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Osnovne akademske studije: Osnovne akademske studije zaštite životne sredine, Osnovne akademske studije hemije – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom
Master akademske studije: Master akademske studije zaštite životne sredine
Doktorske studije: Doktorske akademske studije zaštite životne sredine

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Osnovne akademske studije: Inženjerstvo zaštite životne sredine, Čiste energetske tehnologije, Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Master akademske studije: Inženjerstvo zaštite životne sredine, Čiste energetske tehnologije, Inženjerstvo tretmana i zaštite voda - TEMPUS, Upravljanje rizikom od katostrofalnih događaja i požara
Specijalističke akademske studije: Inženjerstvo zaštite životne sredine
Doktorske studije: Inženjerstvo zaštite životne sredine

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
Interdisciplinarne osnovne akademske studije: Čiste energetske tehnologije

POLJOPRIVREDNI FAKUTET - Departman za fitomedicinu i zaštitu životne sredine
Osnovne akademske studije: Agroekologija i zaštita životne sredine

 

UNIVERZITET EDUCONS

Fakultet zaštite životne sredine
Osnovne akademske studije: Zaštita životne sredine
Master akademske studije: Zaštita životne sredine
Doktorske studije: Doktorske studije - nauka o zaštiti životne sredine

 

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Osnovne strukovne studije: Zaštita životne sredine, Zaštita od katastrofa i požara
Master strukovne studije: Inženjerstvo zaštite

 

Inicijative i grupe građana

 

Građani i građanke Novog Sada u borbi za zdravu i čistiju životnu sredinu organizuju se i neformalno, pokretanjem inicijativa i grupa za urgentne ili kontinuirane aktivnosti.

Sa idejom da  informišemo i motivišemo Novosađane i Novosađanke da se i kao pojedinci/ke aktivno uključe u očuvanje i unapređenju životne sredine, sačinili smo listu neformalnih inicijativa i grupa.

Informacije za dopunu možete nam poslati putem mejla info@nsekodinar.rs. Hvala!

 

DUNAVAC (ŠODROŠ) - grupa na društvenoj mreži Facebook
Grupa je pokrenuta 26. marta 2020. godine, sa ciljem zaštite i očuvanja poslednje oaze prirode u Novom Sadu.

EKOLOŠKI FRONT NOVI SAD - samoorganizovani i neformalni pokret
Pokret okuplja i objedinjuje pojedince, nevladine organizacije i institucije u borbi za zaštitu životne sredine.
Stranica na društvenoj mreži Facebook kreirana je 4. novembra 2019. godine.

POKRET "ODBRANIMO ŠUME FRUŠKE GORE" - ekološki građanski pokret
Pokret se aktivno bori za očuvanje šuma Nacionalnog parka Fruška gora.
Stranica na društvenoj mreži Facebook kreirana je 31. maja 2019. godine.

SAČUVAJMO ZELENE POVRŠINE - TELEP NOVI SAD - grupa na društvenoj mreži Facebook
Grupa je pokrenuta 9. decembra 2018. godine, zbog neslaganja sa odlukom Grada Novog Sada da se umesto parka u ovom delu grada izgradi vatrogasni dom.

INICIJATIVA GRAĐANA "SAČUVAJMO LIMAN OD BETONA" - grupa na društvenoj mreži Facebook
Grupa je pokrenuta 20. maja 2018. godine, a bavi se pitanjima urbanističkog uređenja Limana.

GRUPA "SAČUVAJMO PARK KOD MUZEJA VOJVODINE" -  grupa na društvenoj mreži Facebook
Grupa je pokrenuta 22. juna 2015. godine, sa ciljem spašavanja parka od uništenja koje mu preti zbog planirane izgradnje javne garaže.