REFERENDUM

 

Referendum je ustanova koja omogućava neposredno izjašnjavanje građana i građanki putem glasanja o zakonima i drugim pitanjima koja su od važnosti za zajednicu.

Postoji više vrsta referenduma i oni se mogu sprovoditi na teritoriji cele države, određenog regiona, cele ili dela opštine, odnosno grada. Referendumi koji se sprovode na teritoriji cele države su retki i primenjuju se samo u slučaju donošenje veoma važnih državnih odluka. Opštinski referendumi iziskuju značajno manja materijalna sredstva ali, uprkos tome, u većini zemlja ne predstavljaju čestu praksu.

Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi uređeno je da akt o raspisivanju republičkog referenduma donosi Narodna skupština na predloga najmanje predeset narodnih poslanika/ca, Vlade ili najmanje 100.000 građana i građanki sa pravom glasa. Od dana raspisivanja do dana sprovođenja referenduma ne može proći manje od 15 ni više od 90 dana.

Pitanje o kome se građani i građanke referendumom izjašnjavaju mora biti izraženo jasno tako da se na njega može odgovoriti rečju "za" ili "protiv", odnosno "da" ili "ne". Kada se referendum raspisuje radi prethodnog izjašnjavanja građana i građanki, pitanje može biti formulisano tako da se u odgovoru na njega oni opredeljuju za jedno od više predloženih mogućnosti.

Sprovođenje referenduma na teritoriji Grada Novog Sada regulisano je Statutom - može ga pokrenuti Skupština na sopstvenu inicijativu, većinom glasova od ukupnog broja odbornika i odbornica ili na zahtev najmanje 10% građana i građanki sa biračkim pravom. Odluka putem referenduma doneta je ako se za nju izjasnila većina građana i građanki koja je glasala, pod uslovom da je glasalo više od polovine ukupnog broja građana i građanki sa biračkim pravom na teritoriji Grada.

Referendumom doneta odluka je obavezujuća, a Skupština Grada je ne može staviti van snage, niti izmenama i dopunama menjati njemu suštinu u periodu od godinu dana od dana donošenja.

Raspisivanje referenduma moguće je i na delu teritorije Novog Sada, o pitanju koje se odnosi na potrebe i interese stanovništva tog dela Grada.