KONSULTACIJE

 

Konsultacije se sprovode tokom utvrđivanja javne politike, izrade nacrta dokumenata javnih politika, kao i tokom izrade nacrta propisa, a bliže su objašnjene i regulisane Zakonom o planskom sistemu i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika.

Cilj konsultacija je definisanje optimalnih mera javne politike, odnosno rešenja u propisima, a organizuje ih nadležni predlagač sa zainteresovanim stranama (organi i organizacije i fizička i pravna lica koja imaju  interes u vezi sa merama javnih politika) i ciljnim grupama (fizička i pravna lica koja su pod uticajem mera javnih politika).

Osim obaveze da obavesti javnost o početku izrade dokumenta javnih politika, nadležni predlagač je dužan da omogući učešće svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa u pocesu konsultacija.

Metod (tehnika) konsultacija bira se u zavisnosti od problema koji se rešava, raspoloživog vremena i sredstava, kao i dostupnosti potencijalnih učesnika/ca procesa, a najčešće se koriste:

1) fokus grupa,
2) okrugli sto,
3) polustrukturirani intervju,
4) panel,
5) anketa,
6) prikupljanje pisanih komentara.

Rokovi konsultacija se utvrđuju tako da omoguće učesnicima da utvrde argumente za davanje preporuka za unapređenje dokumenta, odnosno propisa.

Republički sekretarijat za javne politike može da predloži državnom organu, koji je predlagač dokumenta javne politike ili propisa da primeni određen metod konsultacija, ako oceni da nije obezbeđena reprezentativnost učesnika konsultacija. Inicijativu za podnošenje takvog predloga Republičkom sekretarijatu može podneti bilo koja zainteresovana strana, a on je dužan da preko svoje internet stranice obezbedi javnu dostupnost tih inicijativa i informacija o postupanju u skladu sa istim.

Nakon što razmotri komentare dobijene tokom konsultacija, predlagač dokumenta dužan je da učesnike/ce informiše o rezultatima, a posebno o razlozima zbog kojih određene sugestije nisu uključene u dokument javne politike.Informacije o rezultatima sprovedenih konsultacija predlagač je u obavezi da objavi na svojoj internet stranici najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka konsultacija.

Nadležni predlagač može, imajući u vidu rezultate konsultacija koje sprovodi tokom izrade dokumenta javnih politika, doneti odluku da u radnu grupu za izradu tog dokumenta uključi reprezentativne predstavnike zainteresovanih strana i ciljnih grupa.